Vedtægter

Vedtægter for Omegnens All-round Klub

§1. Navn
Stk. 1. Foreningens navn er Omegnens All-round Klub.
§2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at samle lystfiskere i alle aldre og arrangere f.eks. fisketure, familieture, udflugter, m.m. for disse.
§3. Medlemskreds.
Stk. 1. Enhver med interesse for lystfiskeri kan optages som medlem. Dog kan større grupper af personer ikke uden bestyrelsens godkendelse optages i klubben – hverken samlet eller hver for sig. Tolkningen af større samlede grupper er til enhver tid op til bestyrelsen at vurdere.
Stk. 2. Indmeldelse kan ske på klubbens hjemmeside og til kassereren. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Ved indmeldelse i klubben betales enten fuldt kontingent for indeværende år, eller et beløb svarende til årets resterende måneder sammen med fuldt kontingent for det følgende år.
Stk. 3. Udmeldelse kan kun ske til kassereren med virkning fra udgangen af kalenderåret.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert kalenderår. Kontingentet gælder for hele medlemmets husstand, forstået som samlever og børn under 18 år.
§ 4. Generalforsamlingen.
Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes hvert år i første kvartal. Og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelses kan ske elektronisk.
Stk. 3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, der senest inden starten af generalforsamlingen har betalt forfalden kontingent. Hvert fremmødt medlem over 15 år har en stemme på generalforsamlingen. Dog kan der kun være 2 stemmeberettigede personer pr. medlemskab. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
Stk. 4. På hver ordinær generalforsamling er dagsordnen følgende.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forgangne år
3. Aflæggelse af kontrolleret regnskab underskrevet af kassereren samt kontrollant
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
6. Valg af bilagskontrollant samt suppleant for denne. Bilagskontrollant og suppleant kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen
7. Rettidigt indkomne forslag
8. Eventuelt. Emner drøftet under eventuelt kan ikke sættes til afstemning.

Stk. 5. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Sager, der ikke er optaget på dagsordnen, kan ikke sættes til afstemning.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent der ikke er medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maximalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges.
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når 2/3 af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af klubbens medlemmer indgiver skriftligt motiveret begæring til bestyrelsen, med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter modtagelsen af begæringen.
Stk. 2. Der indkaldes på samme måde og med samme frister som for ordinær generalforsamling.
§ 6. Foreningens daglige ledelse.
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5-7 personer valgt blandt klubbens medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2 årig periode. Eventuelle suppleanter vælges for 1 årig periode. Der vælges op til 2 suppleant. Der er 2 til 4 bestyrelsesmedlemmer på valg på lige årstal, og 1 til 3 bestyrelsesmedlemmer på valg på ulige årstal.
Stk. 2. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder en evt. suppleant i resten af suppleantens egen valgperiode. På næste generalforsamling vælges ekstraordinært et nyt bestyrelsesmedlem for resten af det afgåede bestyrelsesmedlems valgperiode, således at den overordnede inddeling, beskrevet ovenfor, bevares.
Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter nyvalg, dog senest på førstkommende bestyrelsesmøde.
Stk. 5. Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov. Det under bestyrelsesmødet passerede føres i en protokol, som underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Formanden – eller i dennes fravær – næstformanden, leder møderne. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige føre foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte bilags kontrollanter.
§ 8. Tegningsregler og hæftelser.
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren.
Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
§ 9. Ture og arrangementer.
Stk. 1. Foreningens bestyrelse er kontaktled til skippere, lodsejere etc. Bestyrelsen skal godkende ture arrangeret af medlemmerne, hvis klubben er økonomisk involveret, og kan være behjælpelig med opsætning af meddelelse i f.eks. klubbladet.
Stk. 2. Tilmelding til klubbens ture og arrangementer sker til tur lederen, med mindre andet er oplyst.
Stk. 3. Tilmelding er bindende. Hvis der meldes afbud, skal dette ske som angivet i oplæget, dog senest 14 dage før turen/arrangementet. Ved udlandsture dog senest 1 måned før. Hvis afbuddet kommer senere end angivet, vil det fulde beløb for den pågældende tur blive opkrævet. Afbud skal altid ske til turlederen.
Stk. 4. Undtaget fra Stk. 3. er, pludselig opstået sygdom og ulykkestilfælde. Dette skal dog meddeles hurtigst muligt til turlederen. I tvivlstilfælde afgøres betalingsspørgsmålet af bestyrelsen.
Stk. 5. Det påhviler klubbens medlemmer selv at være i besiddelse af lovpligtigt statsfisketegn, samt gyldigt medlemskab af Omegnens All-Round Klub.
Stk. 6. Fredningstider og mindstemål som angivet af Fiskeriministeriet, samt evt. yderligere lokale regler og anvisninger, skal til enhver tid overholdes.
Stk. 7. Det påhviler det enkelte medlem selv at orientere sig om reglerne ved vore vandløb. Klubben opsætter i videst muligt omfang skilte, men kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig, hvis disse evt. mangler eller er blevet flyttet.
Stk. 8. I bestræbelserne på at bibeholde vort gode forhold til lodsejere, skippere m.fl. Indskærpes det, at man ikke efterlader sig affald af nogen form og i det hele taget efterlader området i samme stand, som man selv ønsker at finde det.
Stk. 9. Alvorlig overtrædelse af klubbens vedtægter, samt supplement til disse, vil medføre bortvisning, og i særdeles grove tilfælde ekskludering af klubben.
Stk. 10. Observeres der overtrædelse af ovenstående, kontaktes bestyrelsen.
§ 10. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.
§ 11. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål. Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
§ 12. Datering.
Stk. 1. Disse love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18/12 1987 og løbende revideret. Seneste revision er foretaget i forbindelse med generalforsamlingen 2017.

Formand _______________________
Næstformand ________________________
Kasser ________________________
Medlem ________________________
Medlem ________________________
Medlem ________________________
Bestyrelsens underskrifter.

Vedtægter for Omegnens All Round Klub2017